Kino Kadr Logo
 
Loading...

Regulamin

Regulamin Sprzedaży i Rezerwacji Internetowej Biletów w Kinie „KADR”

w Tomaszowskim Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim

 

Przed przystąpieniem do zakupu biletu lub rezerwacji drogą elektroniczną, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, oraz zaakceptować jego zasady.

 

 • 1. Słowniczek pojęć
 1. Kino „KADR” – kino Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszów Lubelski, udostępniający Serwis, do którego bilet można kupić lub zarezerwować za pośrednictwem strony.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje rezerwacji i kupuje bilety droga elektroniczną za pośrednictwem strony.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczy rezerwacji i zakupu biletów do Kina „KADR” za pośrednictwem strony internatowej bilety.kinokadr.pl, określający zasady, zakres i warunki korzystania ze strony.
 4. Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Użytkownika, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.
 5. Strona internetowa – bilety.kinokadr.pl – portal umożliwiający zakup biletów do Kina „KADR” drogą elektroniczną.
 6. Operator strony internetowej – Tomaszowski Dom Kultury w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszów Lubelski, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów do Kina „KADR” dokonane przez Użytkownika na stronie za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.
 7. Polityka prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony danych osobowych.
 8. Konto - indywidualne konto internetowe Użytkownika, w ramach którego gromadzone są dane Zarejestrowanego Użytkownika. Warunki dostępu i korzystania z Konta zostały szczegółowo uregulowane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 • 2. Informacje ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji miejsc i zakupu biletów do Kina Kadr za pośrednictwem strony internetowej, która jest obsługiwana przez Operatora strony internetowej.
 2. Operator strony internetowej świadczy usługi za pośrednictwem strony internetowej w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji treści Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym każda zmiana Regulaminu jest przekazywana Użytkownikom strony internetowej poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej i publikację zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.
 3. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji lub/i zakupu biletów za pośrednictwem strony, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Warunki niniejszego Regulaminu mają zastosowanie, jeśli Użytkownik rezerwuje miejsca i/lub kupuje bilety za pośrednictwem Strony internetowej.

 

 • 3. Rezerwacja miejsc i zakup biletów droga elektroniczną
 1. Miejsca można rezerwować, a bilety kupować online na stronie bilety.kinokadr.pl pod adresem kinokadr.pl. Jednakże rezerwacja miejsca może być dokonana tylko przez użytkowników, którzy mają konto i są zalogowani za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Aby zarezerwować miejsce lub kupić bilet, należy wypełnić formularz rezerwacji lub zakupu poprawnymi i aktualnymi danymi oraz postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej. Kino KADR prosi o dokładne i pełne wypełnienie formularza. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować niemożnością efektywnej rezerwacji miejsca lub zakupu biletu.
 3. Użytkownik może albo zarezerwować miejsce w sali kinowej, albo zarezerwować bilet jednocześnie, kupując go online.
 4. W trakcie procesu rezerwacji i zakupu biletu Użytkownik wybiera miejsca w kinie za pomocą wizualizacji sali kinowej. Proces wyboru miejsc w kinie powinien zostać zakończony w czasie wskazanym w systemie zakupu lub rezerwacji miejsc. Upływ czasu powoduje odblokowanie wybranych miejsc i konieczność ponownego uruchomienia procesu rezerwacji / zakupu przez Użytkownika.
 5. Operator strony internetowej ma prawo wskazać miejsca w sali kinowej, które Użytkownik może zarezerwować tylko przy jednoczesnym zakupie biletu drogą elektroniczną. Miejsca te zostaną wyraźnie oznaczone podczas procesu rezerwacji. Operator strony internetowej ma również prawo zorganizować pokaz wybranych seansów tylko w opcji rezerwacji wraz z jednoczesnym zakupem biletu (tj. Rezerwacja bez zakupu biletu na pokaz nie jest możliwa).
 6. W przypadku nieprawidłowego działania formularza rezerwacji lub zakupu zamieszczonego na stronie internetowej, prosimy o natychmiastowy kontakt na poniższy adres e-mail: pomoc@kinokadr.pl . Pragniemy również poinformować, że jest to podstawa i warunek skutecznej reklamacji dotyczącej niemożności lub trudności w zakupie biletów online.
 7. Jeżeli Użytkownik rezerwuje tylko miejsce w kinie na wybrany przez siebie seans bez zakupu biletu drogą elektroniczną, Użytkownik powinien zakupić bilet na film objęty rezerwacją w kasie kina nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem projekcji.
 8. Jeśli Użytkownik nie wykupi biletu na seans, na który zarezerwował miejsce w Kinie w czasie określonym w ust. 8 powyżej, nie można zagwarantować rezerwacji takiego miejsca.
 9. Po zakupie i opłaceniu biletu, zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu, bilet można wydrukować w domu. Prosimy natychmiast zweryfikować poprawność i zgodność z zamówieniem danych zawartych na bilecie, w szczególności: tytułu filmu, data i godzina projekcji.
 10. Wydrukowany biletu uprawnia do wzięcia udziału w seansie, a jego okazanie jest warunkiem wejścia do kina. 
 11. W przypadku zakupu biletu ze zniżką warunkiem uczestnictwa w seansie jest ponadto przedstawienie, przy wejściu na salę projekcyjną, pracownikowi kina dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki.

 

 • 4. Płatność za bilety
 1. Zapłata za bilet zamówiony poprzez stronę internetową odbywa się za pośrednictwem dostępnych usług płatniczych, do których Użytkownik zostanie przekierowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania płatności w usługach płatniczych.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety tylko za pomocą metod płatności udostępnionych przez dostępne usługi płatnicze.
 3. Płatności wynikające z jednego zamówienia zawierają cenę wszystkich zamówionych biletów,  należy ich dokonać jednorazowo i w całości.
 4. Płatności należy dokonać nie wcześniej niż w momencie składania zamówienia i nie później niż 15 minut po złożeniu zamówienia. Po bezskutecznym upływie czasu płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 5. Ceny wskazane na stronach Serwisu, w potwierdzeniu zamówienia i na bilecie są kwotami brutto, zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 7. Reklamacje dotyczące płatności należy składać zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy poszczególnych usług płatniczych.
 8. Korzystając z płatności wybranej usługi płatniczej, Użytkownik akceptuje zasady płatności i politykę prywatności wybranej przez siebie usługi płatniczej.

 

 • 5. Zasady posługiwania się biletem
 1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
 2. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
  • bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać się wydrukowanym biletem otrzymanym drogą mailową, lub
  • bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet otrzymany drogą SMS,
 3. Przed wejściem na salę kinową okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.
 4. Do wstępu na salę kinową uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
 5. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w seansie filmowym, na który został zakupiony bilet.
 6. Kino „KADR” zwolnione jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązane do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt.5 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans filmowy.

 

 • 6. Zwrot biletów
 1. Zakupionych biletów nie można wymienić na bilety w innej cenie, na inny film, na inny seans lub dzień. 
 2. Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu, na który bilet został kupiony, za pośrednictwem adresu: pomoc@kinokadr.pl. Do  maila należy dołączyć zakupiony bilet oraz  pisemną dyspozycję zwrotu.
 3. Operator Witryny informuje, że prawo do zwrotu biletu wyłączone jest w stosunku do:
  • biletów zakupionych w przedsprzedaży; seanse dostępne w przedsprzedaży są odpowiednio oznaczone w repertuarze,
 4. Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie dotyczy umowy o świadczenie usług związanych z rozrywką, sportem lub kulturą zdarzenia, jeżeli umowa określa dzień lub okres świadczenia usługi.
 5. Zwrot Ceny Biletu zakupionego w Serwisie możliwy jest:
 • W przypadku rezygnacji Kupującego z uczestnictwa w seansie, na który zakupił uprzednio bilet. Z rezygnacji Kupujący może skorzystać tylko i wyłącznie do momentu rozpoczęcia seansu, na który został zakupiony bilet. Po tym czasie zwrot Ceny Biletu nie jest możliwy.
 • W przypadku nieodbycia się seansu.
 1. W celu uzyskania zwrotu Ceny Biletu w sytuacjach opisanych w pkt.1 należy:
 • zgłosić się do kasy Kina „KADR”,
 • podać kasjerowi numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu,
 • przedstawić dowód zakupu (wydruk biletu, SMS).

 

 • 7. Zasady reklamacji
 1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji miejsc i zakupu biletów za pośrednictwem konta mailowego: pomoc@kinokadr.pl w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki Kontaktw Witrynie bądź na adres mailowy pomoc@kinokadr.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja, oraz podać numer transakcji. Operator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy zakup przez Użytkownika, w szczególności z uwagi na podanie niepoprawnych lub nieprawdziwych danych. 
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora strony internetowej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora strony internetowej reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator strony internetowej poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Strony internetowej nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

 • 8. Ochrona danych osobowych
 1. W związku z procesem rezerwacji miejsc lub zakupu biletów za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik przekazuje Operatorowi Serwisu swoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, dane kontaktowe do Operatora Serwisu podano w § I pkt. 1 Regulaminu.
 2. Mimo że podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jest konieczne z powodów wskazanych w pkt. 4 poniżej, w szczególności w celu dokonania rezerwacji lub zakupu biletów do kina online. W rezultacie bez danych osobowych użytkowników nie jesteśmy w stanie właściwie zrealizować wyżej wymienionych celów.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Andrzej Mandziuk, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@tomaszow-lubelski.pllub korespondencyjnie: ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszów Lubelski.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach opisanych w Polityce prywatności i obejmują przetwarzanie w celu umożliwienia i prawidłowego wdrożenia zamówionych usług/produktów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rada 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE („RODO”);administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach zakupu biletów jest Kino Kadr Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszów Lubelski; adres e-mail: pomoc@kinokadr.pl, numer telefonu: 84 664 44 51; celami przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
  • rozpatrywanie wszelkich skarg, archiwizowanie lub bieżący kontakt związany z zamówioną usługą / produktem - w oparciu o nasze prawnie uzasadniony interes, którym są odpowiednio: wyjaśnianie sprawy, obrona lub rozstrzyganie roszczeń, potrzeba stałego kontaktu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • doskonalenie naszych produktów i usług, opracowywanie nowych produktów i usług oraz działania marketingowe własnych produktów i usług (w tradycyjnej formie) - w oparciu o nasze uzasadnione interesy, o których mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu, w tym dążenie do rozwoju i promocja usług Kina Kadr (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • za odrębną zgodą - w zakresie objętym oświadczeniem (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • umożliwienie Kinie Kadr wypełnienie swoich obowiązków prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. W przypadku zakupu biletu przez Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać przekazane operatorom płatniczym obsługującym usługi, o których mowa w pkt IV pkt. 1 wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonywania płatności. Podmioty, którym udostępnia się dane, są oddzielnymi administratorami tych danych. Pragniemy poinformować, że masz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania również w tych podmiotach. Z wyjątkiem powyższego i przypadków szczegółowo określonych w osobnych przepisach, zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowień Regulaminu, przypadków ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Operatora strony internetowej lub podmiotom wspierającym stronę internetową, Operator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadków określonych przez prawo (takich jak na przykład udostępnianie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczania korespondencji, udostępnianie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników dane przekazane Operatorowi Strony internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim.
 6. Operator Strony internetowej informuje, że wnioski o zgodę kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą złożyć takie oświadczenie we własnym imieniu oraz osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które działają za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskały zgodę na podjęcie działań w celu zawarcia umowy oraz złożenia oświadczeń zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.
 7. Operator Strony internetowej zapewnia, że dane osobowe przekazywane Operatorowi strony internetowej przez Użytkowników będą chronione środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz do celów archiwizacji - nie dłużej niż jest to konieczne do upływu terminu do zgłoszenia reklamacji za świadczoną usługę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli przetwarzamy dane za zgodą, będą one przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, która umożliwia jego pobieranie, nagrywanie i drukowanie, a także w kasie kina (i może być wykorzystywany tylko do celów informacyjnych, osobistych, niekomercyjnych tylko dla Użytkownika).
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora strony bilety.kinokad.pl. Operator strony poinformuje o planowanej zmianie 14 dni wcześniej, umieszczając ją na stronie internetowej w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu. Obowiązujące przepisy mają jednak zastosowanie do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian, chyba że Użytkownik wyrazi pisemną zgodę na zastosowanie nowych postanowień.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się również przepisy innych regulaminów dostępne w strefie kinowej.